PROVA

EIE (Empresa i Iniciativa Emprenedora)

El MP (Mòdul Professional) d'EiE (Empresa i Iniciativa Emprenedora) consta de 66 hores i està format d'1 UF (Unitat Formativa)

Aquest MP el treballarem amb el Moodle.

La finalitat d'aquest MP és que sigueu capaços de crear-vos una empresa, sempre i quan sigui una empresa relacionada amb el vostre cicle formatiu. En el Moodle teniu exemples d'empreses i tots els pasos a seguir per poder-la constituir. No cal que sigui una empresa real, pot ser ficticia. En aquest MP, treballareu conceptes com que és l'entorn de l'empresa, les formes jurídiques, el màrqueting, que es el model canvas i per a que serveix, el pla financer....


FOL (Formació i orientació laboral)

FOL és un Mòdul Professional (MP) de 66 hores i està format per dos UF (Unitats formatives) que s'han d'aprovar de manera independent.

 

UF1: INCORPORACIÓ AL TREBALL

La UF1 és incorporació al treball, en aquesta UF es treballen els conceptes que ens trobem quan estem dins d'una relació laboral, els drets i els deures dels treballadors/es o empresari, quins contractes hi ha, com es poden modificar o suspendre, que es la seguretat social, el conveni col·lectiu.... també ens trobem un bloc de recerca de feina, com fer les entrevistes, com preparar el curriculum vitae....

La UF1 consta de 33 hores. 

Et donaré d'alta al Moodle ara, sobre tot fixat bé que fiqui UF1.

Què he de fer per aprovar la UF1 de FOL?

Et donaré d'alta al Moodle. En el Moodle trobareu unes presentacions amb unes activitats. Has de fer totes les activitats proposades.

Per poder-les fer amb llegir el tema ja és suficient, estan fetes per que es puguin contestar amb el tema proposat.

Les activitats estan pensades per evidenciar que el tema s'ha llegit i s'ha entes.

Se que hi ha un gran volum d'activitats, però no hi haurà examen. Només has de presentar les activitats

UF2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La UF 2 també consta de 33 hores i tracten la Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de manera general.

He parlat amb la Sandra i m'ha dit que tens formació específica en prevenció de riscos.

Parla amb la teva tutora per quins pasos has de seguir per poder convalidar la UF2 i així no l'has de fer.